Creació de l'Oficina

L’article 3.5 dels Estatuts estableix que la Universitat de les Illes Balears se sent compromesa amb la millora de la seguretat i la salut en el treball a través d’una política social de promoció i millora de les condicions laborals de la comunitat universitària en tots els seus aspectes. I l’article 3.2 estableix que la Universitat de les Illes Balears se sent compromesa amb la conservació del medi ambient a través d'una ètica ambiental solidària amb tots els pobles del món, que promogui la conservació de la biodiversitat i dels hàbitats i recursos naturals.

El Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia 31 de març de 2009, va acordar l’adhesió de la UIB al projecte d’Universitat Saludable a les Illes Balears i d’incorporar-lo a la sol·licitud de Campus d’Excel·lència.

La Xarxa Espanyola d’Universitats Saludables (REUS) és una iniciativa a favor de la promoció de la salut a l’entorn universitari. Es va constituir el 22 de setembre de 2008 i hi participen universitats espanyoles, la CRUE, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i algunes estructures autonòmiques de salut pública.

La UIB es va adherir a la REUS l’11 de setembre de 2011, data en la qual es va signar el conveni marc de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per desenvolupar i enfortir el projecte d’Universitat Saludable, conscients ambdues institucions de les grans oportunitats que la Universitat, com a forjadora de persones i de la societat, ofereix per a la promoció de la salut de l’alumnat, del professorat i del personal no docent.

El Consell de Direcció, va acordar a la sessió ordinària de dia 17 de desembre de 2013 (Acord Executiu 10881), crear l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible (OUSIS), i d’aquesta manera l’antiga Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat (OGAS) es va transformar en la Unitat de Gestió Ambiental i Sostenibilitat (UGAS) i passà a formar part de l’OUSIS.

 

Antecedents de gestió ambiental a la UIB

Com hem dit abans, a l’article 3.2 dels Estatuts, la UIB estableix que se sent compromesa amb la conservació del medi ambient a través d'una ètica ambiental solidària amb tots els pobles del món, que promogui la conservació de la biodiversitat i dels hàbitats i recursos naturals.

Després d’unes primeres iniciatives d’estalvi de recursos, d’un programa d’ambientalització del campus que va impulsar l’elaboració del Codi de conducta ambiental (1996), d’un estudi paisatgístic amb una sèrie de propostes (1997) i la realització d’una ecoauditoria amb una agenda d’actuacions (1998), la majoria de les quals s’han anat executant, s’està treballant encara en la modificació del Pla especial del campus de la UIB, que serà una molt bona eina per integrar aquesta política ambiental en el planejament urbanístic.

El setembre de 2002 la CRUE, tenint com a referent la celebració de la Cimera de Rio + 10, aprovà la creació d’un Grup de Treball per a la Qualitat Ambiental i el Desenvolupament Sostenible: la UIB s’hi va integrar l’any 2005, i el febrer de 2008 actuà com a amfitriona del seu comitè executiu.

Perquè la UIB seguís el camí cap a la sostenibilitat, entesa com a eix transversal per a cadascuna de les seves polítiques, era necessària la creació d'una unitat administrativa que tingués com a principal missió coordinar, impulsar, assessorar i promoure les accions que permetessin dur a terme una correcta gestió ambiental sostenible. El 10 de març de 2009 el Consell de Direcció acordà la creació de l’Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat (OGAS), vigent fins al 17 de desembre de 2013, data en què es creà l’OUSIS.