Funció i Objectius

campus saludable i sostenible

Les universitats tenen una responsabilitat social que els obliga a adoptar polítiques i sistemes de gestió en els àmbits econòmic, social, mediambiental i de salut necessaris per millorar l'entorn i impulsar el desenvolupament per aconseguir una millor qualitat en el sistema universitari, que repercuteixi positivament en la societat que el finança.

Aquesta oficina ha unit dues línies estratègiques d’aquesta responsabilitat, la saludable tracta d’integrar en l’estructura, els processos i la cultura universitaris, un compromís envers la salut i el benestar, i de desenvolupar el potencial que té la UIB com a agent promotor de salut a la comunitat autònoma de les Illes Balears. I la sostenible tracta d’incorporar objectius i determinar accions de millora ambiental i promoció d’actituds ambientalment adequades a la totalitat dels àmbits en els quals es desenvolupa l’actuació de la UIB.

Una Universitat saludable és aquella que incorpora la promoció de la salut al seu projecte educatiu i laboral, amb la finalitat de propiciar el desenvolupament humà i millorar la qualitat de vida dels que hi estudiïn o treballin i, a més a més, formar-los perquè actuïn com a models o promotors de conductes saludables amb les seves famílies, en els futurs entorns laborals i a la societat en general.

Des dels inicis fins a l’actualitat la Universitat de les Illes Balears ha posat en marxa diferents iniciatives, projectes, serveis i activitats per millorar la salut de la comunitat universitària. La Universitat necessita seguir duent a terme accions d’una manera organitzada i cohesionada, per no perdre una part important del guany que poden generar si passen desapercebudes.  

 

Les funcions de l'Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible són:

 1. Assessorar en la presa de decisions en qüestions relacionades amb la promoció de la salut i la gestió ambiental.
 2. Coordinar la gestió en temes de promoció de la salut i el medi ambient entre les diferents àrees de la Universitat de les Illes Balears (de gestió, Rectorat, professorat, personal d’administració i serveis i alumnat), en les relacions de la UIB amb altres entitats i amb empreses que prestin serveis a la UIB.
 3. Realitzar les tasques tècniques necessàries per dur a terme la correcta gestió, promoció i protecció de la salut i de la sostenibilitat ambiental.
 4. Realitzar periòdicament, per a diferents col·lectius de la Universitat i el personal dels serveis contractats, programes formatius d’aspectes ambientals i de promoció de la salut.

 

Les línies d’actuació principals de l'Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible són:

 1. Elaborar un diagnòstic de salut i qualitat de vida de la comunitat universitària, identificar els agents de salut a la comunitat universitària i realitzar un mapatge dels actius en salut de la Universitat i el seu entorn.
 2. Identificar problemes de salut i establir programes d’intervenció en el marc d’un entorn saludable que afavoreixi els canvis de comportament necessaris per adoptar un estil de vida saludable.
 3. Desenvolupar activitats de promoció de la salut de manera transversal al campus, així com promocionar estils de vida saludables a la comunitat universitària, amb especial atenció a la salut laboral.
 4. Recollir i gestionar la informació ambiental i de sostenibilitat.
 5. Impulsar mesures de sostenibilitat i coordinar l’ordenació urbanística i la planificació del campus universitari, la gestió dels recursos hídrics i la mobilitat al campus.
 6. Comprovar, si escau, l’aplicació de criteris per a la promoció de la salut, la sostenibilitat, la responsabilitat social corporativa, la compra ètica i la protecció ambiental en els processos de compra i de contractació.
 7. Col·laborar amb la Xarxa Espanyola d’Universitats Saludables i amb el Grup de Treball per a la Qualitat Ambiental i el Desenvolupament Sostenible de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), participar en les seves reunions i aplicar les seves directrius a la UIB.