Aigua

La necessitat de conservar el recurs aigua, des d’una perspectiva mediambiental, la podem entendre des de diferents punts de vista: és un recurs limitat al qual tots tenim dret i en depenem; les extraccions elevades dels aqüífers o d’aigües superficials poden suposar amb freqüència la pèrdua d’ecosistemes lligats a l’aigua; per a l’extracció i potabilització de l’aigua es requereixen elevats consums energètics, els quals s’incrementen amb les dificultats de l’extracció. No es pot oblidar que, darrera el consum, encara hi ha els tractaments de depuració i els seus efectes ambientals i el consum energètic elevat. A més, els consums energètics, com s’exposa al capítol destinat a l’energia, tenen vinculats efectes ambientals no desitjables.

aiguaSi es tenen en compte aquests principis, l’anàlisi de la millora del comportament ambiental de la UIB relacionada amb el consum de l’aigua ha de plantejar els principis següents:
• Reducció del consum de recursos hídrics;
• Reducció de la càrrega contaminant degradable;
• Eliminació de la càrrega contaminant no degradable;
• Utilització de qualitats d’aigua segons els requeriments dels usos –amb la utilització de les aigües d’inferior qualitat en usos compatibles–;
• Recuperació i reutilització de les aigües utilitzades en les pròpies instal·lacions; i
• Aprofitament didàctic i educatiu de les tècniques vinculades a l’ús i el tractament de l’aigua.

La gestió dels consums d’aigua és una tasca transversal, en la qual es troben directament implicats tots els membres de la comunitat universitària, i de manera molt especial la Unitat Tècnica i les empreses concessionàries dels serveis.