Energia a la UIB

L’energia utilitzada a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears correspon bàsicament a l’ús de combustibles fòssils, directament o indirectament mitjançant el consum d’energia elèctrica. D’altres fonts energètiques són minoritàries o inexistents.
El consum de recursos energètics fòssils és el responsable de molts dels greus problemes ambientals globals, com ara, entre d’altres, l’emissió de substàncies contaminants i l’emissió de substàncies que intervenen en l’efecte hivernacle i el subsegüent escalfament global, així com l’exhauriment d’uns recursos naturals no renovables.
Atès el que s’ha exposat anteriorment, un consum energètic responsable a la nostra comunitat, en el sentit que aquest consum contribueixi com menys millor a l’increment dels problemes locals i globals assenyalats, haurà de minimitzar l'ús de combustibles fòssils i haurà de minimitzar els possibles efectes ambientals derivats d’aquest consum, com ara les emissions contaminats generades per la combustió.

energiaAlgunes bones pràctiques que podem dur a terme sense massa esforç:

• Mirar quin és el consum energètic actual de les nostres activitats per saber en quines podem reduïr el consum..

• Utilitzar només la il·luminació necessària per a cada cas, i apagar els llums una vegada es deixa de fer ús de l'espai, aprofitant al màxim la llum natural.

• Utilitzar els aparells elèctrics com els electrodomèstics amb la major eficiència possible, per exemple, compartir el microones.

• Desconnectar, durant la nit, els aparells que no necessitin estar funcionant

• Realitzar el manteniment necessari per tal d’assegurar-nos que el funcionament sigui l’òptim. Millorar els equips més antics o ineficients, o bé canviar per tecnologies de baix consum.

• Utilitzar sensors i temporitzados que apaguin automàticament els llums innecessaris en zones d’ús intermitent com serveis públics o escales.

• Sempre que sigui possible utilitzar fonts l’energia renovable, com la energia solar.

• En els equips de fred evitar obrir-los innecessàriament i netejar les juntes de les portes de manera que tanquin hermèticament.   

La gestió dels consums d’aigua és una tasca transversal, en la qual es troben directament implicats tots els membres de la comunitat universitària, i de manera molt especial la Unitat Tècnica i les empreses concessionàries dels serveis.