Gestió de residus

La Universitat de les Illes Balears genera un gran volum de residus diversos deguts a la múltiple activitat que s’hi dun a terme com la investigació en laboratoris, la docència o els serveis de bar, des de paper fins a residus perillosos. Per tant, la Universitat ha d’aprendre a gestionar aquests residus de forma sostenible i autosuficient, fomentant les tres erres: reduir, reutilitzar i reciclar.

De qualsevol manera, per a aconseguir l'eficiència en la gestió de la recollida selectiva, cal destacar la importància que tenen els plans d'estalvi de matèries primeres, d’eliminació de substàncies perilloses i de reciclatge, a més de la formació a tots els col·lectius de la comunitat universitària. Tot això comporta que estam actuant cap a la reducció de residus.

Es treballa amb estreta col·laboració amb les empreses concessionàries dels serveis contractats, amb EMAYA i amb el Consell de Mallorca.

Accessos directes relacionats:

Servei de prevenció de la UIB (gestió de residus perillosos)

gestió