Escoltar

Canvi climàtic i mobilitat

És inqüestionable, segons els últims informes del Panel Intergovernamental sobre Canvi Climàtic (IPCC), l'existència d'un canvi climàtic global amb causes i conseqüències a l'escala local. És un dels principals reptes als quals s'enfronten les societats actuals i, per tant, les universitats. De fet, la UIB ja ha declarat l’emergència climàtica.

Per contribuir a solucionar-ho, es requereix una transformació del model energètic que passa per canviar el tipus de mobilitat. Aquesta fa referència a la facilitat amb la qual les persones es desplacen per dur a terme les seves activitats o satisfer les seves necessitats. Habitualment, i especialment per a l'accés al campus de la UIB, els desplaçaments impliquen la utilització de vehicles generalment motoritzats en els quals predominen com a font d'energia els combustibles fòssils. És per això que, quan s'utilitza el terme de mobilitat sostenible, es fa referència als desplaçaments que són més respectuosos amb el medi ambient i la salut de les persones i que tenen implicacions en la configuració del teixit social, en aquest cas universitari.

La UIB ha de contribuir a la reducció del seu propi impacte en aquest problema global, entre altres factors, en el de la mobilitat, basant-se no només en el fet que les Balears és la comunitat autònoma amb una ràtio més alta de cotxes privats per habitant, si ho comparam amb la mitjana estatal, sinó en les dades que aporten els estudis de mobilitat duts a terme al mateix campus universitari.

Estratègies per una mobilitat més sostenible d’accés al campus de la UIB: