Què fem?   

Les universitats tenen una responsabilitat social que els obliga a adoptar polítiques i sistemes de gestió en els àmbits econòmic, social, mediambiental i de salut necessaris per millorar l'entorn i impulsar el desenvolupament per millorar la qualitat del sistema universitari, que repercuteixi positivament en la societat que la finança.

Aquesta oficina, sota el paraigua del vicerector de Campus i Universitat Saludable, ha unit dues línies estratègiques d’aquesta responsabilitat. Per una banda, la saludable, que tracta d’integrar en l’estructura, els processos i la cultura universitaris, un compromís envers la salut i el benestar, i de desenvolupar el potencial que té la UIB com a agent promotor de salut a la comunitat autònoma de les Illes Balears. I, per l’altra, la sostenible, que mira d’incorporar objectius i determinar accions de millora ambiental i promoció d’actituds ambientalment adequades a tots els àmbits en els quals es desenvolupa l’actuació de la UIB.

Una universitat saludable és aquella que incorpora la promoció de la salut al seu projecte educatiu i laboral, amb la finalitat de propiciar el desenvolupament humà i millorar la qualitat de vida de les persones que hi estudiïn o treballin i, a més a més, formar-les perquè actuïn com a models o promotors de conductes saludables amb la família, en els futurs entorns laborals i en la societat en general.

Des del començament fins a l’actualitat, la Universitat de les Illes Balears ha dut a terme iniciatives, projectes, serveis i activitats varis per millorar la salut de la comunitat universitària. I necessita continuar duent a terme accions d’una manera organitzada i cohesionada.

Principis

L’OUSIS té uns principis marcats que en guien les actuacions:

1.       Pràctica basada en l’evidència, accions i polítiques fonamentades en una base científica sòlida, així com en pràctiques d’avaluació i de demostració activa d’impacte.

2.      Empoderament de la comunitat, per tenir el control dels determinants de la salut i la sostenibilitat, tot fomentant una participació activa en les polítiques d’hàbits de vida saludables i ambientalment sostenibles.

3.      Equitat en les actuacions, a través de l’execució d’accions segons les etapes de la vida, les capacitats individuals, i tenint en compte les disparitats per reduir les desigualtats.

4.      Universitat proporcional, a través d’un enfocament eficaç i eficient dels recursos i la prestació de serveis a una escala d’intensitat proporcional al grau de necessitat per promoure un estil de vida actiu.

Objectius

Els objectius de l’Oficina se centren a:

1.       Potenciar la Universitat com una institució compromesa amb la promoció de la salut de les persones i amb la sostenibilitat de les seves accions.

2.      Implementar polítiques per oferir a tots els col·lectius de la Universitat un espai que contribueixi a desenvolupar una vida saludable i sostenible.

3.      Empoderar la comunitat universitària proporcionant-li formació específica i de qualitat relacionada amb la salut i la sostenibilitat.

4.      Oferir recursos i canals de difusió que facilitin l’accés a informació universal relacionada amb una vida saludable i sostenible.

5.      Col·laborar amb entitats públiques i/o privades per transferir la ciència a la nostra societat en matèria d’hàbits de vida saludables i sostenibles.

6.      Impulsar les relacions amb la societat tot promocionant un estil de vida saludable i sostenible com a vehicle de comunicació i transmissió de valors.

7.       Crear entorns físics saludables i sostenibles que possibilitin l’adquisició d’una vida activa saludable.

8.      Incentivar l’ús de les infraestructures de la Universitat de manera sostenible per promoure l’activitat física i la salut com a estil de vida.

Aquests objectius s’agrupen en tres grans àrees estratègiques que proporcionen un marc d’aplicació multidimensional, en el qual cada component és important i necessari per donar una resposta centrada en les persones i la institució per promoure un estil de vida actiu i saludable. Tot això introdueix l’enfocament que aglutina el sistema necessari per crear una comunitat universitària que valori intrínsecament i prioritzi les inversions en polítiques a favor dels hàbits de vida saludables. Les tres grans àrees estratègiques són:

O1: Fomentar una comunitat universitària activa, saludable i sostenible amb el medi ambient (per als membres de la comunitat universitària), creant i incentivant l'accés a oportunitats, programes i polítiques en aquesta línia. 

O2: Crear una societat activa, saludable i compromesa amb el nostre entorn, que inclou mesures per aconseguir un canvi de paradigma en la nostra societat mitjançant la millora dels coneixements, la comprensió i valoració dels múltiples beneficis que comporta un estil de vida saludable i sostenible.

O3: Mantenir i crear espais actius, saludables i sostenibles, assegurant que totes les persones puguin tenir un accés equitatiu a entorns físics i zones on puguin practicar un estil de vida actiu i saludable. Tot això, fent més eficients les infraestructures que ja tenim i creant-ne d’altres.

Pertinença a xarxes saludables

La UIB pertany a la Xarxa Espanyola d'Universitats Promotores de Salut (REUPS), una iniciativa a favor de la promoció de la salut en l'entorn universitari, que es va constituir el 22 de setembre de 2008. Hi participen universitats espanyoles, la CRUE, el Ministeri de Sanitat, el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, i algunes estructures autonòmiques de salut pública.

La UIB es va adherir a la REUPS l'11 de setembre de 2011, data en la qual es va signar el conveni marc de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per desenvolupar i enfortir el projecte d'Universitat Saludable, conscients, ambdues institucions, de les grans oportunitats que la Universitat, com a forjadora de persones i de la societat, ofereix per a la promoció de la salut dels estudiants, dels professors i del personal no docent. Actualment, la UIB presideix la xarxa i coordina les accions que duen a terme les universitats saludables espanyoles.

A més, la UIB forma part de la Xarxa Iberoamericana d'Universitats Promotores de Salut (RIUPS).

Gestió ambiental a la UIB

A l’article 3.2 dels Estatuts, la UIB estableix que se sent compromesa amb la conservació del medi ambient a través d'una ètica ambiental solidària amb tots els pobles del món, que promogui la conservació de la biodiversitat, dels hàbitats i dels recursos naturals.

Perquè la UIB seguís el camí envers la sostenibilitat, entesa com a eix transversal per a cadascuna de les seves polítiques, era necessari crear una unitat administrativa que tingués com a missió principal coordinar, impulsar, assessorar i promoure les accions que permetessin dur a terme una gestió ambiental sostenible correcta. El 10 de març de 2009 el Consell de Direcció acordà crear l’Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat (OGAS), vigent fins al 17 de desembre de 2013, data en què es creà l’OUSIS.   

Al Vicerectorat de Campus i Universitat Saludable, continuam treballant per fer que el nostre campus universitari sigui més sostenible. Ho fem combinant dos eixos bàsics: actuacions d'ambientalització i optimització dels recursos i la gestió ambiental, i la promoció d'activitats destinades a afavorir i potenciar la participació de la comunitat universitària en la gestió ambiental i la sostenibilitat.