Escoltar

Què fem?

campus saludable i sostenible

Les universitats tenen una responsabilitat social que els obliga a adoptar polítiques i sistemes de gestió en els àmbits econòmic, social, mediambiental i de salut necessaris per millorar l'entorn i impulsar el desenvolupament per aconseguir una millor qualitat en el sistema universitari, que repercuteixi positivament en la societat que el finança.

Aquesta oficina ha unit dues línies estratègiques d’aquesta responsabilitat, la saludable tracta d’integrar en l’estructura, els processos i la cultura universitaris, un compromís envers la salut i el benestar, i de desenvolupar el potencial que té la UIB com a agent promotor de salut a la comunitat autònoma de les Illes Balears. I la sostenible tracta d’incorporar objectius i determinar accions de millora ambiental i promoció d’actituds ambientalment adequades a la totalitat dels àmbits en els quals es desenvolupa l’actuació de la UIB.

Una Universitat saludable és aquella que incorpora la promoció de la salut al seu projecte educatiu i laboral, amb la finalitat de propiciar el desenvolupament humà i millorar la qualitat de vida dels que hi estudiïn o treballin i, a més a més, formar-los perquè actuïn com a models o promotors de conductes saludables amb les seves famílies, en els futurs entorns laborals i a la societat en general.

Des dels inicis fins a l’actualitat la Universitat de les Illes Balears ha posat en marxa diferents iniciatives, projectes, serveis i activitats per millorar la salut de la comunitat universitària. La Universitat necessita seguir duent a terme accions d’una manera organitzada i cohesionada, per no perdre una part important del guany que poden generar si passen desapercebudes.  

 

Les funcions de l'Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible són:

 1. Assessorar en la presa de decisions en qüestions relacionades amb la promoció de la salut i la gestió ambiental.
 2. Coordinar la gestió en temes de promoció de la salut i el medi ambient entre les diferents àrees de la Universitat de les Illes Balears (de gestió, Rectorat, professorat, personal d’administració i serveis i alumnat), en les relacions de la UIB amb altres entitats i amb empreses que prestin serveis a la UIB.
 3. Realitzar les tasques tècniques necessàries per dur a terme la correcta gestió, promoció i protecció de la salut i de la sostenibilitat ambiental.
 4. Realitzar periòdicament, per a diferents col·lectius de la Universitat i el personal dels serveis contractats, programes formatius d’aspectes ambientals i de promoció de la salut.

 

Les línies d’actuació principals de l'Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible són:

 1. Elaborar un diagnòstic de salut i qualitat de vida de la comunitat universitària, identificar els agents de salut a la comunitat universitària i realitzar un mapatge dels actius en salut de la Universitat i el seu entorn.
 2. Identificar problemes de salut i establir programes d’intervenció en el marc d’un entorn saludable que afavoreixi els canvis de comportament necessaris per adoptar un estil de vida saludable.
 3. Desenvolupar activitats de promoció de la salut de manera transversal al campus, així com promocionar estils de vida saludables a la comunitat universitària, amb especial atenció a la salut laboral.
 4. Recollir i gestionar la informació ambiental i de sostenibilitat.
 5. Impulsar mesures de sostenibilitat i coordinar l’ordenació urbanística i la planificació del campus universitari, la gestió dels recursos hídrics i la mobilitat al campus.
 6. Comprovar, si escau, l’aplicació de criteris per a la promoció de la salut, la sostenibilitat, la responsabilitat social corporativa, la compra ètica i la protecció ambiental en els processos de compra i de contractació.
 7. Col·laborar amb la Xarxa Espanyola d’Universitats Saludables i amb el Grup de Treball per a la Qualitat Ambiental i el Desenvolupament Sostenible de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), participar en les seves reunions i aplicar les seves directrius a la UIB.

Creació de l'Oficina

L’article 3.5 dels Estatuts estableix que la Universitat de les Illes Balears se sent compromesa amb la millora de la seguretat i la salut en el treball a través d’una política social de promoció i millora de les condicions laborals de la comunitat universitària en tots els seus aspectes. I l’article 3.2 estableix que la Universitat de les Illes Balears se sent compromesa amb la conservació del medi ambient a través d'una ètica ambiental solidària amb tots els pobles del món, que promogui la conservació de la biodiversitat i dels hàbitats i recursos naturals.

El Consell de Direcció, a la sessió ordinària del dia 31 de març de 2009, va acordar l’adhesió de la UIB al projecte d’Universitat Saludable a les Illes Balears i d’incorporar-lo a la sol·licitud de Campus d’Excel·lència.

La Xarxa Espanyola d’Universitats Saludables (REUS) és una iniciativa a favor de la promoció de la salut a l’entorn universitari. Es va constituir el 22 de setembre de 2008 i hi participen universitats espanyoles, la CRUE, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport i algunes estructures autonòmiques de salut pública.

La UIB es va adherir a la REUS l’11 de setembre de 2011, data en la qual es va signar el conveni marc de col·laboració entre la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per desenvolupar i enfortir el projecte d’Universitat Saludable, conscients ambdues institucions de les grans oportunitats que la Universitat, com a forjadora de persones i de la societat, ofereix per a la promoció de la salut de l’alumnat, del professorat i del personal no docent.

El Consell de Direcció, va acordar a la sessió ordinària de dia 17 de desembre de 2013 (Acord Executiu 10881), crear l’Oficina d’Universitat Saludable i Sostenible (OUSIS), i d’aquesta manera l’antiga Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat (OGAS) es va transformar en la Unitat de Gestió Ambiental i Sostenibilitat (UGAS) i passà a formar part de l’OUSIS.

 

Antecedents de gestió ambiental a la UIB

Com hem dit abans, a l’article 3.2 dels Estatuts, la UIB estableix que se sent compromesa amb la conservació del medi ambient a través d'una ètica ambiental solidària amb tots els pobles del món, que promogui la conservació de la biodiversitat i dels hàbitats i recursos naturals.

Després d’unes primeres iniciatives d’estalvi de recursos, d’un programa d’ambientalització del campus que va impulsar l’elaboració del Codi de conducta ambiental (1996), d’un estudi paisatgístic amb una sèrie de propostes (1997) i la realització d’una ecoauditoria amb una agenda d’actuacions (1998), la majoria de les quals s’han anat executant, s’està treballant encara en la modificació del Pla especial del campus de la UIB, que serà una molt bona eina per integrar aquesta política ambiental en el planejament urbanístic.

El setembre de 2002 la CRUE, tenint com a referent la celebració de la Cimera de Rio + 10, aprovà la creació d’un Grup de Treball per a la Qualitat Ambiental i el Desenvolupament Sostenible: la UIB s’hi va integrar l’any 2005, i el febrer de 2008 actuà com a amfitriona del seu comitè executiu.

Perquè la UIB seguís el camí cap a la sostenibilitat, entesa com a eix transversal per a cadascuna de les seves polítiques, era necessària la creació d'una unitat administrativa que tingués com a principal missió coordinar, impulsar, assessorar i promoure les accions que permetessin dur a terme una correcta gestió ambiental sostenible. El 10 de març de 2009 el Consell de Direcció acordà la creació de l’Oficina de Gestió Ambiental i Sostenibilitat (OGAS), vigent fins al 17 de desembre de 2013, data en què es creà l’OUSIS.